REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TOPSILMED

1 Definicje

Wszelkie wyrażania pisane z niniejszym dokumencie z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im poniżej:

 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 2. Sprzedawca – Topsil Med. Sp. Z o.o. z siedzibą w Słubica B, Żabia Wola 96-321, ul. Graniczna 6, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem 0000572262, której akta rejestrowe prowadzi sąd rejonowy dla m. st. Warszawy w warszawie, XIV wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego, posiadająca numer REGON 362324653 oraz NIP 529-180-73-35,
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Klientem może również być osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego i okazania tej zgody na każde żądanie Sprzedawcy,
 4. Konto Klienta – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i zabezpieczony Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności takich jak umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do lub dostęp do historii Zamówień i zwrotów, będący usługą świadczoną elektronicznie,
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://blizcare.pl/sklep/, wraz ze wszystkimi podstronami,
 6. Regulamin – niniejszy dokument,
 7. Umowa Sprzedaży– zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu umowa sprzedaży rzeczy Produktu lub Produktów,
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia Regulaminu i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży składaną przez Klienta,
 9. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności,
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość́ ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności liczby Produktów,
 11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma,
 12. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim),

2 Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady zawierania, realizacji i odstępowania od Umów zawartych przez Klientów ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu oraz inne zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Informacje prezentowane w Sklepie stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c. (kodeksu cywilnego), kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, i nie stanowią ofertę w myśl przepisów kodeksu cywilnego.
 3. Zasady przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych Klientów określone zostały w polityce prywatności dostępnej w zakładce „Polityka Prywatności”.

3 Dane kontaktowe

 1. Sprzedawca podaje następujące dane kontaktowe:
 • adres kontaktowy: Słubica B 96-321, ul. Graniczna 6,
 • adres e-mail: info@topsilmed.com,
 • telefon: +46 819 30 75,
 • rachunek bankowy: dla wpłaty w PLN: PKO BP 49102010260000180204382214, dla wpłaty w EUR: PKO BP 59102010260000140204382230
 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie w godzina 00 – 15.00 pod numerem telefonu wskazanym w ust. 1 pkt 1.3 powyżej (opłata zgodna z taryfą operatora), a także poprzez adres mailowy wskazany w § 10 ust. 9 pkt 9.4 poniżej.

4 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:
  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką̨ internetową,
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  • włączona obsługa plików cookies.
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą̨, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością̨ Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Sprzedawca informuje, że korzystanie ze Sklepu może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych), zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient. Podobnie kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą może wiązać się z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia telefonicznego zgodnie taryfą operatora z którego usług korzysta Klient.
 4. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych za pomocą Sklepu Usług. Korzystanie ze Sklepu wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.

5 Konto i inne usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Klient może założyć w Sklepie Konto.
 2. Założenie Konta wymaga podania w formularzu rejestracyjnym:
  • adresu e-mail (stanowiącego login),
  • Hasła,
  • imienia i nazwiska,

a także zaakceptowania warunków niniejszego Regulaminu.

 1. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego istnieje możliwość dodania nowych danych oraz modyfikacji danych istniejących, w tym zmiany charakteru Konta Klienta z konta osobistego na konto firmowe poprzez podanie dodatkowych danych (firma oraz NIP).
 2. Klient może również założyć Konto Klienta za pośrednictwem portalu Facebook.
 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej Konto zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia danych wprowadzonych przy rejestracji (kliknięcia potwierdzenia w przesłanym przez Sprzedawcę mailu).
 4. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy na dowolny z adresów kontaktowych Sprzedawcy podanych w niniejszym regulaminie.
 5. Konto Klienta pozwala na obsługę Zamówień oraz zwrotów.
 6. Sprzedawca poza Kontem realizuje na rzecz Klientów następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:
  • umożliwienie przeglądania treści zawartych w Sklepie,
  • umożliwienie korzystania z Koszyka i Formularza Zamówień.
 7. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta. W przypadku Klienta zalogowanego do Konta Koszyk zapamiętuje informacje o Produktach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki, w tym również wylogowaniu, przez okres nie dłuższy niż 7 dni, jednak nie służy do rezerwacji Produktów.

6 Zamówienia składane przez Formularz Zamówienia

 1. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest za pomocą Konta Klienta albo bez jego zakładania, przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych w Formularzu Zamówienia.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, oraz niezbędne parametry, a następnie kliknąć przycisk „DO KOSZYKA”. Produkt zostanie dodany do Koszyka. W prawym górnym rogu strony Sklepu pojawi się wówczas informacja, że produkt dodano do Koszyka. Możliwe jest dalsze kontynuowanie zakupów poprzez wybieranie kolejnych Produktów i dodawanie ich do Koszyka.
 3. Po wybraniu wszystkich Produktów mających być przedmiotem Zamówienia, w prawym górnym rogu strony Sklepu należy najechać na ikonę Koszyka, po czym nacisnąć przycisk „POKAŻ KOSZYK” albo „DO KASY”.
 4. W przypadku naciśnięcia przycisku „POKAŻ KOSZYK”, Klient zostanie przekierowany do Koszyka, w którym widoczne będą wybrane przez niego Produkty, mające być przedmiotem Zamówienia. Klient może dowolnie modyfikować przedmiot Zamówienia, usuwając z Koszyka wybrane wcześniej Produkty lub dodając do Koszyka nowe Produkty, a także modyfikować ilość poszczególnych Produktów.
 5. Po naciśnięciu przycisku „DO KASY” Klient zostanie przekierowany do Formularza Zamówienia gdzie będzie możliwość modyfikacji wybranych Produktów oraz wybrania metody dostawy oraz metody płatności a także wskazania danych do faktury.
 6. Klient może modyfikować wprowadzone w Formularzu Zamówienia dane do czasu naciśnięcia przycisku „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”. Kliknięcie tego przycisku stanowi moment złożenia przez Klienta Zamówienia.
 7. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia potwierdza dostępność Produktu oraz przyjęcie Zamówienia drogą mailową. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia.
 8. W przypadku braku możliwość realizacji Zamówienia Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania Klienta o braku możliwości realizacji Zamówienia. Jeżeli brak możliwości realizacji dotyczy jedynie części Zamówienia Klienta może zadecydować czy Zamówienie ma zostać zrealizowane w części, która jest możliwa czy też chce anulować zamówienie w całości. W przypadku wyrażenia chęci realizacji Zamówienia w części Umowa Sprzedaży zostaje zawarta co do tej części Zamówienia z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego jego przyjęcia Zamówienia w części. W przypadku anulowania Zamówienia do zawarcia Umowy Sprzedaży nie dochodzi.
 9. W przypadku braku możliwość realizacji Zamówienia uiszczona przez Klienta kwota zostanie zwrócona Klientowi niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni. Jeżeli brak możliwości realizacji dotyczy jedynie części Zamówienia, a Klient podjął decyzję o jego realizacji w pozostałej części zgodnie z ust. 8 powyżej, zwrotowi podlega jedynie część uiszczonej kwoty odpowiadająca wartości Produktów co do których Zamówienie nie zostanie zrealizowane.

7 Ceny i metody płatności

 1. Ceny Produktów w Sklepie są podane w złotych polskich. Kwoty te są kwotami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Na końcową̨ (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. Klient zobowiązany jest również do pokrycia kosztów wybranego sposobu płatności, jeżeli operator płatności taką opłatę pobiera (np. opłata bankowa za przelew).
 3. Jeżeli postanowienia dotyczące promocji nie stanowią wprost inaczej, promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu.
 4. Dostępne sposoby płatności określone są w Sklepie w zakładce „Metody Płatności” oraz są widoczne w procesie składania zamówienia (w Formularzu Zamówienia). Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz sposobu składania Zamówienia.
 5. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych operatorów.
 6. Niedokonanie płatności w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia Zamówienia lub też odmowa odbioru Produktu skutkują rozwiązaniem Umowy Sprzedaży.

8 Dostawy

 1. Dostawa Produktów jest odpłatna w kwocie wskazanej w zakładce „Informacje o Dostawie” oraz w Formularzu Zamówienia.
 2. W zakładce „Informacja o Dostawie” oraz w Formularzu Zamówienia wskazane są informacje o dostępnych aktualnie sposobach dostawy Produktów.
 3. Sprzedawca wyśle Produkt w terminie wskazanym w opisie Produktu w Sklepie. W przypadku, gdy jednym Zamówieniem objęte są Produkty o różnych terminach dostawy wiążący jest termin najdłuższy. Klient będący Konsumentem ma jednak prawo do żądania dostarczenia zamówienia partiami.
 4. Termin o jakim mowa w ust. 3 liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy a w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera prosimy o sprawdzenie, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, prosimy o otwarcie przesyłki w obecności kuriera lub pracownika operatora pocztowego, po czym – w wypadku uszkodzenia Produktu – o sporządzenie protokołu szkody z udziałem kuriera lub pracownika operatora pocztowego oraz skontaktowanie się ze Sprzedawcą.
 6. Sprzedawca realizuje dostawy na terenie Polski.
 7. Sprzedawca może określić, że dla Zamówień o określonych parametrach dostawa jest nieodpłatna. Informacja w tym zakresie będzie dostępna w zakładce „Informacje o Dostawie” lub Formularzu Zamówienia.

9 Odstąpienie od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 (czternastu) dni bez podania przyczyny. Termin liczony jest od dnia doręczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, innej niż przewoźnik.
 2. Jeżeli Zamówienie realizowane jest w częściach, termin liczony jest od dostarczenia, zgodnie z ust. 1, ostatniej części Zamówienia.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w dowolny sposób – zarówno za pomocą poczty tradycyjnej jak i wiadomości e-mail na wskazane w Regulaminie i na stronach Sklepu dane kontaktowe Sprzedawcy. Konsument może skorzystać z załączonego do Regulaminu formularza jednak nie jest to wymagane.
 4. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 5. Skutki odstąpienia od umowy:
  • w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość́ umowę̨ uważa się̨ za niezawartą;
  • w przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpienia od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż̇ najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę̨).
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedawca może w wytrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które z tych wydarzeń nastąpi wcześniej.
 8. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż̇ 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę̨ o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 11. Przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach ograniczenia prawa odstąpienia opisanego w niniejszym paragrafie nie mają zastosowania do Produktów oferowanych w Sklepie. Zatem Konsument w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą zawsze ma prawo do odstąpienia od niej.

10 Reklamacja, rękojmia i rozwiązywanie sporów

 1. Umową Sprzedaży objęte są̨ nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć́ Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi zawarte w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w szczególności w kodeksie cywilnym (art. 556 i następne).
 4. Reklamację należy zgłosić́ pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się̨, aby w reklamacji zawrzeć́ m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę̨) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się̨ do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż̇ w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się̨, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać́ na adres podany w § 3 ust. 1.1. Regulaminu.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń́ oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań́ statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń́:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygniecie sporu wynikłego z umowy zawartej ze Sprzedawcą,
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postepowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu miedzy Konsumentem a Sprzedawcą,
  • Konsument może uzyskać́ bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu miedzy nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich,
  • Konsument może skorzystać z drogi elektronicznej za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową. Platforma znajduje się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nasz adres poczty elektronicznej to: info@topsilmed.com,
 2. Jeżeli w wyniku realizacji procedury reklamacyjnej, dotyczącej reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta, nie dojdzie do rozwiązania kwestii spornej Sprzedawca przekaże Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym jest inspekcja handlowa.
 3. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem, wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.

11 Prawa do treści

 1. Wyłączne prawa do wszelkich treści udostępnianych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności grafiki, znaki towarowe, zdjęcia oraz inne wchodzące w jego skład elementy graficzne i oprogramowanie podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu. Wykorzystywanie treści, w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie pisemnej pod rygorem nieważności wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot.
 2. Wszelkie poradniki zamieszczone na stronach Sklepu mają jedynie ogólnoinformacyjny charakter i mogą nie być odpowiednie dla każdej sytuacji. Sprzedawca nie bierze zatem odpowiedzialności za skutki zastosowania się do rad w nich zawartych. Klient może korzystać z informacji zawarty w sekcji Poradniki jedynie dla własnego prywatnego użytku.
 3. Klient, umieszczając w ramach Sklepu jakiekolwiek treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych treści, na terytorium całego świata oraz oświadcza, że posiada uprawnienie do korzystanie z ww. treści w tym zakresie udzielenia licencji Sprzedawcy.

12 Dodatkowe obowiązki Klienta

 1. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu Klient zobowiązany jest do:
  • podawania wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta,
  • aktualizacji danych zawartych w Koncie,
  • korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych w Sklepie w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy, Sklepu oraz nienaruszających praw Sprzedawcy lub innych Klientów oraz nieuciążliwy dla nich, w tym niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste,
  • niepodejmowania czynności zmierzających do objęcia w posiadania informacji zawartych w Sklepie a dla niego nieprzeznaczonych,
  • niemodyfikowania informacji udostępnionych przez Sprzedawcę,
  • niewykorzystywania funkcjonalności Sklepu do zamieszczania informacji handlowej lub innych informacji marketingowych.

13 Postanowienia dla Klientów niebędących konsumentami

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
 2. Rozstrzyganie sporów związanych z działalnością Sklepu i składanymi w nim Zamówieniami pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. Zgodnie z art. 558 § 1 k.c. odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zostaje wyłączona.
 6. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konto ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.
 7. Ani Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

14 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług oraz zmiany regulaminu

 1. Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych zawartą na podstawie Regulaminu za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia w przypadku:
  • zmiany przepisów regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną wpływające na wzajemne prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta lub zmiana interpretacji przepisów w wyniku orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów,
  • zmiany zakresu usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub też zmiany technicznego/technologicznego sposobu świadczenia takich usług,
 2. Sprzedawca może rozwiązania umowę o świadczenie usług elektronicznych zawartą na podstawie Regulaminu bez zachowania okresu wypowiedzenia lub ograniczyć dostęp do poszczególnych funkcjonalności Sklepu w tym składania Zamówień w przypadku naruszenia przez Klienta warunków § 13 ust. 1 Regulaminu lub korzystania z treści Regulaminu niezgodnie z § 12 ust. 1.
 3. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy lub ograniczeniu dostępu do określonych funkcjonalności Sprzedawca wysyła na adres e-mail przypisany do Konta. Klient może wnosić o przywrócenie zablokowanych funkcji lub o zgodę na ponowne zawarcie umowy.
 4. Sprzedawca może zmienić Regulamin w każdym czasie. W takim przypadku zastosowanie mają następujące zasady:
  • Sprzedawca udostępni Klientom posiadającym Konto treść nowego Regulaminu na co najmniej 14 (czternaście) dni przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu przez przesłanie nowej treści Regulaminu na adres e-mail przypisany do Konta wskazując jednocześnie datę wejścia w życie nowego Regulaminu. W przypadku, jeżeli Klient nie zgadza się na zmianę Regulaminu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konto przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
  • do Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu zastosowanie ma Regulamin z brzmieniu przed zmianą.

Załącznik – wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od Umowy