POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania przez spółkę pod firmą Topsil Med. Sp. Z o.o.  danych osobowych i informacji o Klientach https://topsilmed.com/sklep/.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

Definicje:

 • Polityka Prywatności – niniejszy dokument,
 • Topsilmed – spółka pod firmą Topsil Med. Sp. Z o.o. z siedzibą w Słubica B, Żabia Wola B 96-321 przy ul. Graniczna 6, posiadająca numer KRS: 0000572262, NIP: 529-180-73-35 oraz numer REGON: 362324653,
 • Klient – osoba: a) która dokonała zakupu za pośrednictwem Serwisu Internetowego, lub b) korzysta z usług Topsilmed w inny sposób, lub c) której dane zostały zebrane przez Topsilmed za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub innych kanałów komunikacji bądź w oparciu o inną aktywność tej osoby, d) której dane zostały udostępnione Topsilmed na podstawie umowy z partnerem biznesowym Topsilmed, lub e) której dane zostały pozyskane przez Topsilmed w inny sposób zgody z obowiązującym prawem,
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE,
 • Serwis Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://topsilmed.com.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH. DANE KONTAKTOWE.

 1. Dane osobowe dotyczące Klientów są zbierane i przetwarzane przez spółkę pod firmą Topsil Med. Sp. Z o.o. z siedzibą w Słubica B, Żabia Wola B 96-321 przy ul. Graniczna 6, posiadająca numer KRS: 0000572262, NIP: 529-180-73-35 oraz numer REGON: 362324653która jest administratorem danych osobowych Klientów. Topsilmed może być również podmiotem, któremu powierzone zostały do przetwarzania dane osobowe Klientów przez jej partnerów biznesowych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych w celu realizacji umowy pomiędzy nią a jej partnerem biznesowym.
 2. Klienci mogą się skontaktować z Topsilmed w następujący sposób:
 • pisemnie, kierując korespondencję na adres: Topsilmed, Słubica B 96-321, ul. Graniczna 6;
 • telefonicznie pod numerem: +46 819 30 75;
 • w punktach oddziałach wskazanych na stronie https://topsilmed.com;

 

 • CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA.

 

Topsilmed przetwarza dane osobowe i informacje o Klientach w następujących przypadkach i do następujących celów:

 • złożenia oferty zawarcia umowy oraz składanie zamówień (art. 6 ust. 1 pkt a) i f) RODO);
 • zawarcia i realizacji umowy/umów (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO);
 • świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym usługi dostępu do Serwisu Internetowego (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO);
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO);
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego towarów i usług Topsilmed (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO);
 • przesyłania informacji o promocjach, konkursach, działaniach marketingowych na e-mail, SMSem, MMSem lub w aplikacji mobilnej (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), pod warunkiem uzyskania osobnej zgody Klienta na podstawie art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, a także ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • marketingu w drodze prowadzenia rozmów telefonicznych (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), pod warunkiem uzyskania osobnej zgody Klienta na podstawie art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, a także ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • badania satysfakcji ze współpracy Klientów z Topsilmed i ze świadczonych przez Topsilmed usług (art. 6 ust. 1 pkt f RODO),
 • spełnienia spoczywających na Topsilmed obowiązków prawnych (np. udzielenie informacji uprawnionym do ich żądania organom) (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO);
 • prowadzenia działalności operacyjnej Topsilmed (raportowania, statystyki, księgowość) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • zabezpieczenia mienia Topsilmed, weryfikacji prawidłowej realizacji umowy przez Klienta (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO);
 • weryfikacji wiarygodności płatniczej Klientów w biurze informacji gospodarczej (art. 6 ust. 1 pkt a) i f) RODO);
 • archiwalnych na wypadek potrzeby konieczności wykazania przez Topsilmed faktów lub wykonania obowiązków (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).

PRZETWARZANE DANE OSOBOWE I INFORMACJE DOTYCZĄCE KLIENTA.

 1. Topsilmed przetwarza następujące dane osobowe Klienta:
 2. imię/imiona, nazwisko,
 3. adres zamieszkania,
 4. adres zameldowania,
 5. nr PESEL,
 6. data i miejsce urodzenia,
 7. adres e-mail,
 8. nr telefonu,
 9. nr dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości,
 10. NIP,
 11. adres działalności, firma Klienta,
 12. nr rachunku bankowego,
 13. imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta,
 14. imię i nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail osoby upoważnionej do kontaktu ze strony Klienta,
 15. imię i nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail osoby dedykowanej do składania zamówień w imieniu Klienta,
 16. adres e-mail do wysyłki faktur i innych dokument księgowych oraz wezwań do zapłaty,
 17. dane geolokalizacyjne.
 18. Topsilmed może wykorzystywać logi internetowe oraz adresy IP Klientów w celach statystycznych, zbierania informacji w zakresie błędów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa czy zarządzania stroną internetową. Dane wykorzystywane są w sposób uniemożliwiający identyfikację Klientów.
 19. Topsilmed nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu RODO.

ODBIORCY DANYCH.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być poniżej wskazane podmioty:

 • osoby upoważnione przez Topsilmed do przetwarzania danych osobowych (np. pracownicy/współpracownicy),
 • osoby, których dane dotyczą,
 • partnerzy Topsilmed, z którymi Topsilmed współpracuje – w celu zawarcia lub realizacji zawartych z Klientami umów lub realizacji umów z tymi partnerami,
 • uprawnione na podstawie przepisów prawa do uzyskiwania informacji o danych osobowych (np. Policja, Prokuratura, sąd),
 • biura informacji gospodarczej,
 • nabywcy wierzytelności,
 • wydawcy kart płatniczych,
 • podmioty świadczące na rzecz Topsilmed usługi na potrzeby prowadzenia działalności oraz podwykonawcy (np. dostawcy świadczący usługę hostingu, dostarczający systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych oraz pozostałe podmioty świadczące usługi informatyczne, marketingowe, analityczne, obsługi telefonicznej lub elektronicznej, płatnicze, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, windykacyjne, pośrednictwa, doręczania korespondencji i przesyłek, ubezpieczeniowe, naprawcze).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH.

 1. Okres przechowywania danych osobowych jest różny w zależności od rodzaju i zakresu danych osobowych oraz celu ich przewarzania. W przypadku, gdyby dla tych samych danych na podstawie poniższych postanowień został określony odmienny czas ich przechowywania, stosuje się dłuższy termin przechowywania.
 2. Topsilmed będzie przechowywał dane Klientów przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt III powyżej. Dane osobowe Klientów będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
 3. W przypadku, gdy Topsilmed przetwarza dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Topsilmed, dane osobowe będą przetwarzane do momentu, w którym występuje ten uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych dla określonego celu, jednakże dane nie będą przetwarzane, jeżeli Klient zgłosi uzasadniony sprzeciw wobec takiego przetwarzania, a Topsilmed nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Jeżeli Topsilmed przetwarza dane osobowe:
 • w oparciu o zgodę Klienta – dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania;
 • w związku z technologią cookies – dane osobowe będą przetwarzane do momentu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki lub innego urządzenia.
 1. Dane geolokalizacyjne są przetwarzane przez Topsilmed tak długo, jak to jest niezbędne do celów, dla których dane zostały zgromadzone lub innych celów wynikających z przepisów prawa, w tym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz udzielania informacji uprawnionym podmiotom.
 • PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ.

Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

 • dostępu do danych osobowych, prostowania ich treści, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;
 • przenoszenia danych osobowych, które Klient  dostarczył na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy, to jest do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
 • z zastrzeżeniem pkt 4) poniżej – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta – wobec przetwarzania dotyczących Klienta danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, w tym profilowania; Topsilmed zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, chyba że Topsilmed wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Klienta lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klienta na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu dane osobowe nie będą przetwarzane,
 • cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonych przez Klienta zgód na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Topsilmed może świadczyć jedynie za zgodą,
 • żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli:
 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 2. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
 3. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
 4. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Topsilmed podlega;
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Topsilmed może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Topsilmed Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Topsilmed, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach:
 1. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Topsilmed ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
 2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
 3. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Topsilmed, przetwarzając dane osobowe Użytkownika;
 • żądania od Topsilmed niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

 • INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU.
 1. Topsilmed analizuje aktywność w Internecie na bazie profilowania, w tym z wykorzystaniem plików cookies w celu tworzenia i prezentowania Klientowi dedykowanych ofert w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do preferencji Klienta.  Ich wynikiem może być korzystna, czasowa oferta skierowana do Klienta na bazie historii korzystania z usług Topsilmed i zachowań na stronach internetowych Topsilmed
 2. Za pomocą technologii plików cookies stosowanych na stronach internetowych Topsilmed możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami Klientów – np. poprzez analizę tego jak często odwiedzają stronę internetową, dzięki czemu Topsilmed może zaprezentować Klientowi dopasowaną do niego reklamę oraz tworzyć i prezentować przeznaczone dla Klienta oferty.

INFORMACJA O WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA

Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umów łączących Klienta z Topsilmed Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

PLIKI COOKIES

 1. Serwis Internetowy lub niektóre z jego elementów mogą wykorzystywać pliki cookies (tzw. ciasteczka). Cookies to niewielkie pliki zawierające dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Klienta, z którego przeglądana jest witryna (np. komputer, laptop, tablet, inne urządzenia mobilne) i umożliwiają m.in. dostosowanie przeglądanej witryny do potrzeb i preferencji Klienta, a także służą Topsilmed do celów gromadzenia danych statystycznych. Pliki cookies nie służą identyfikacji i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość osoby przeglądającej witrynę.
 2. Cookies wykorzystywane w witrynie nie są szkodliwe dla urządzenia końcowego Klienta, dlatego Topsilmed rekomenduje niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Topsilmed informuje, że ograniczenie stosowania lub całkowite wyłączenie cookies może mieć negatywny wpływ na obsługę Serwisu Internetowego, w tym możliwość korzystania z niektórych jego funkcjonalności. Klient jednak, w każdym czasie ma możliwość samodzielnego określenia warunków korzystania z plików cookies oraz ograniczenia Topsilmed dostępu do nich za pomocą ustawień używanej przeglądarki internetowej – przykładowo istnieje możliwość częściowego/czasowego ograniczenia lub całkowitego wyłączenia zapisywania cookies. W celu dokonania zmiany w zakresie korzystania z cookies konieczna jest zmiana ustawień wykorzystywanej przeglądarki. Sposób zmiany korzystania z cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki, a szczegółowe informacje o sposobie usunięcia cookies powinny się znajdować w odpowiedniej zakładce wykorzystywanej przez Klienta przeglądarki internetowej (np. „Pomoc”).
 3. W ramach Serwisu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” (plikami tymczasowe) są przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania lub opuszczenia Serwisu Internetowego. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 4. Ustawienia przeglądarki urządzenia, z którego obsługiwany jest Serwis Internetowy pozwalająca na zapisywanie cookies oznacza, że Klient wyraża zgodę, aby pliki te były zapisywane na urządzeniu Klienta. W razie braku zgody na powyższe niezbędna jest zmiana ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies, zgodnie z informacjami z ust. 2 powyżej.
 5. Topsilmed monitoruje informacje o Klientach korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie Klienta na stronie.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.

 1. Topsilmed stosuje polityki i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem zgodnie z przepisami prawa.
 2. Topsilmed zastrzega sobie prawo do zmiany treści Polityki Prywatności, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, nowych wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepszych praktyk stosowanych w obszarze ochrony danych osobowych . O zmianie takiej Klient zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie nowej treści Polityki Prywatności na stronie internetowej.
 3. W razie jakichkolwiek sprzeczności lub wątpliwości pomiędzy treścią Polityki a udzielonymi przez Klienta zgodami, niezależnie od treści Polityki, podstawą do podejmowania oraz określenia przez Topsilmed zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Klienta zgody lub obowiązujące przepisy prawa. Niniejszy dokument ma charakter generalny, wyłącznie informacyjny, nie jest źródłem obowiązków Klienta, w szczególności nie stanowi jakiejkolwiek umowy czy regulaminu.
 4. Polityka Prywatności obowiązuje od dnia [__]